İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçe Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sigortalının talebi doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, Manevi tazminat talepleri de ilave olarak teminat altına alınabilir.

Hızlı Mesaj

8KD7p