Emtia/Mal Nakliyat Sigortası

Herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında, yükleme, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde güvence altına alan poliçedir.

İthalat, ihracat, transit veya yurtiçi taşımalar için de yapılabilir. İsteğe bağlı olarak Gümrük Depolarında Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı (Ön Taşıma), Bitiş Sevkiyatı (Nihai Taşıma) ve Harp/Grev (Halk Hareketi/Terör) teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

Bekleme ile ilgili olarak, aksi kararlaştırılmadıkça teminat gümrük sahasında, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile yapılan taşımalarda emtianın gümrüğe giriş tarihinden itibaren 60 gün, havayolu ile yapılan sevkiyatlarda ise 30 gün süre ile devam eder.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri (yeterli ambalaj vs.) almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

Risk değerlendirmesi yapılırken malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi, sefer başlangıç ve bitiş yeri, taşıma aracı (gemiyse geminin klas ve P&I durumu), mal bedeli, teminatın kapsamı ve moral riziko, sigortalının iş hacmi, geçmiş hasar/prim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında Abonman poliçeleri yapılmakta ve böylelikle geç bildirim, unutma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

POLİÇE ÇEŞİTLERİ

 • Flotan/Geçici/Muvakkat Poliçeler:
  Geçici teminat, sigorta poliçesinin bütün şartları ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde veya kabul anlamına gelmek üzere, poliçenin sigortacı tarafından imzalanıp tanzim edilmesini kadar sigorta ettirene geçici teminat sağlar. Bu tip poliçeler genellikle sevk tarihi, gemi adı, kamyon plakası, uçuş numarası gibi bilgilerin bilinmemesi durumunda, bilgilerin öğrenilmesine kadar geçen süreyi teminat altına alır. Genellikle akreditifli işlerde bankalar tarafından talep edilir.
 • Abonman Poliçeler:
  Bu poliçelerle büyük kapasiteli firmaların, yüksek adetlerdeki seferlerine tek bir poliçe ile belirli bir limite kadar teminat verilmektedir. İki şekilde olabilmektedir; tek tek seferlerin bildirildiği ve poliçeleştirildiği standart Seferlik Abonman poliçeleri veya yıllık ciro üzerinden yapılan Blok Abonman poliçeleri.
 • Kati/Münferit Poliçeler:
  Sigorta yapılabilmesi için gerekli bütün verilerin olması ile düzenlenen, emtianın nakil vasıtasına yüklenmesiyle başlayıp, emtianın teslim edilmesiyle sona eren, sigorta bedeliyle orantılı bir ücret (prim) tahakkuk ettirilen poliçelerdir.

TEMİNATLAR / KLOZLAR

Poliçeler “International Underwriting Association of London”un hazırlamış olduğu klozlar baz alınarak düzenlenmektedir.

 • Tam Ziya (Total Loss):
  Taşınan araçla malın birlikte tamamen hasarlanması ve kullanılmaz hale gelmesi riskine karşı güvence sağlar. İkiye ayrılmaktadır;
 • Fiili Tam Ziya (Actual Total Loss): Sigortalı eşyanın bir daha ele geçmeyecek şekilde yok olması ve sigortalı eşyanın ekonomik işlevini tamamen kaybetmesidir.
 • Hükmi Tam Ziya (Constructive Total Loss): Ürünler özellikle deniz taşımalarında tamamen yok olmasalar dahi, ürünleri kurtarma masrafları ile ürünleri tamir etme masrafları toplamının, ürünlerin ekonomik değerini aştığı durumlarda, ürünlerin tam ziyaya uğradığı hükmüne varılmasıdır.
 • Dar Teminat (Limited Cover):
  Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (çarpma, çarpışma, devrilme, hattan çıkma, karaya oturma, alabora olma, batma gibi), yangın, infilak gibi kısmi risklerin ve bazı doğal tehlikelerin de (yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) teminat altına alındığı teminat türüdür. Bu teminata girmeyen başlıca riskler, yükleme, boşaltma, hırsızlık, ıslanma ve eksilmedir. Dar teminat, karayolunda Kamyon Klozu, demiryolunda Demiryolu Klozu, denizyolunda ise (C) Klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminatı adlarını almaktadır. Havayolunda ise Dar Teminat verilmemektedir
 • Geniş Teminat (All Risks):
  Taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararlara ve kayıplara karşı koruma sağlar. Yükleme, boşaltma ve yükün çalınması, ıslanması, eksilmesi gibi kısmi hasarlar da teminata dahildir. Geniş teminat kara ve denizyolunda Instutute Cargo Clauses (A) Klozu veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses (Air) teminatı adlarını almaktadır.
 • Bazı Ek Teminatlar / Primler:
  İsteğe bağlı olarak Gümrük Depolarında Bekleme teminatı, Aktarma teminatı, Başlangıç Sevkiyatı (Ön Taşıma), Bitiş Sevkiyatı (Nihai Taşıma) ve Harp/Grev (Halk Hareketi/Terör) teminatları da ilaveten teminat altına alınabilmektedir. Denizyolu taşımalarında 20 yaş üzerindeki gemiler için gemi yaşına bağlı olarak değişen oranlarda Gemi Yaş Zammı uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gidiş-dönüş ve sergileme (fuar, sergi ve etkinlik ürünleri) için de ek prim oluşmaktadır.
 • Harp/Grev Teminatı:
  Havayolu ve denizyolu için Harp ve Grev teminatları birlikte verilmektedir. Karayolu ve demiryolu için ise Harp teminatı verilmemekte, sadece Grev teminatı verilmektedir. Grev teminatının içine Halk Hareketi/Terör teminatları da dahildir.
 • % 10 Arttırım Marjı:
  Akreditif şartı olarak genellikle %10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçısının alışveriş sonundaki kar beklentisini ve diğer bazı görünmeyen masraflarını ifade etmektedir. Mal bedeli % 10 arttırılarak teminat verilmektedir.
Teklif Formu

Hızlı Mesaj

DEJhz